Beslist.nl review

Beslist.nl review | Beoordeel de grootste prijsvergelijker van Nederland

Beslist.nl kennen we allemaal als de prijsvergelijker van Nederland. Webwinkels kunnen zich hier aanmelden om hun waar via Beslist.nl aan te bieden. Zoveel mogelijk producten worden verzameld op de site en Beslist.nl zet de beste koopjes van aangesloten webshops voor de consument uiteen. Na het klikken op een product, word je via Beslist.nl doorgestuurd naar de betreffende site. En dat doet Beslist.nl al een aantal jaren redelijk succesvol. Sinds de oprichting in 2005 steeg het bereik en de omzet jaarlijks met 70 a 100 procent. In 2013 nog was Beslist.nl als vergelijkingssite goed voor 28 miljoen euro. Heb jij Beslist.nl ervaringen, als shopper of als webshop? Geef dan jouw Beslist.nl review en informeer andere gebruikers van Beslist.nl.

Beslist.nl betrouwbaar?

Beslist.nl verwijst alleen door naar andere webshops. Om te kijken of Beslist.nl betrouwbaar is, moet er dus gekeken worden naar de producten die het aanbiedt. In principe zijn dat voor consumenten dus het doorverwijzen naar de ‘beste aanbieding’ en voor de webshop dus of zij voldoende publiek binnen krijgen. Gebeurt dit bij Beslist.nl betrouwbaar naar jouw Beslist.nl ervaringen? Laat je Beslist.nl review achter voor je medegebruikers.

Beslist.nl review | Beoordelingscriteria

  • Bestellen: snel de juiste aanbieding gevonden? Of heb je als webshop veilig en eenvoudig toegang tot Beslist.nl? Geef het aan in je Beslist.nl review.
  • Levering: levert Beslist.nl betrouwbaar de juiste aanbieding? En als webshopeigenaar: krijg jij de diensten geleverd waar je om gevraagd hebt? Informeer je medeshoppers met jouw Beslist.nl review.
  • Service: welke Beslist.nl ervaringen heb jij eigenlijk met de service? Hoe zit het met het klantencontact? En is er ruimte voor maatwerk bij Beslist.nl.
  • Prijs: simpel gezegd: zijn de prijzen van de prijsvergelijker Beslist.nl betrouwbaar? Beoordeel de prijzen in je Beslist.nl review.

  • Bronnen:
  • http://www.retailnews.nl/nieuws/o8B06RCoSiqWGU9kBkV6Kg-3/ambitieus-beslistnl-wil-flink-groeien.html
  • https://www.beslist.nl/